Kestävä ympäristörakentaminen

Pyrimme osaltamme kehittämään kestävän ympäristörakentamisen prosesseja, joihin liittyy nykytilassaan vielä useita ongelmakohtia sekä haasteita. Monet viheralan toimijat, kuten valvojat, viheralan töiden tilaajat, alan suunnittelijat, rakentajat sekä viheralueiden ylläpitäjät, ovat osallistuneet kestävän ympäristörakentamisen prosessien nykytilan arviointiin, minkä pohjalta kyseistä toimintaa pyritään kehittämään. Näiden kaikkien yhteistyötahojen yhteistyö on merkittävän tärkeää erilaisten näkökulmien esiinnostamiseksi sekä erilaisen tieto-taidon hyödyntämiseksi. Kehittämistoimien kohdentaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta, ilman perusteellista nykytilan kartoitusta. Tämän vuoksi tähän kartoitusvaiheeseen tuleekin käyttää riittävästi aikaa sekä resursseja aidon kokonaiskuvan saamiseksi sekä kehittämistarpeiden esiinnostamiseksi.

Kehittämisen pilarit

Jotta ympäristörakentamiseen liittyvää prosessia voidaan kehittää, tulee tämä prosessi tuntea riittävän hyvin. Tämän lisäksi tulee tuntea riittävän hyvin kestävän kehityksen periaatteet ympäristörakentamisen osa-alueella. Rakentamisprosessi sisältää monine vaiheineen useita tilaisuuksia vaikuttaa rakentamisen taloudellisuuteen, ekologisuuteen ja siihen, että sekä sosiaaliset että eettiset arvot toteutuvat hankkeen jokaisessa vaiheessa. Tämä vaatii viheralan ammattilaisten osaamistason nostamista sekä muutoksia kyseisten ammattilaisten asenteissa.

Myös rakennushankkeiden tilaajien tietämystasoa tulisi nostaa, jotta he tietäisivät nykyistä paremmin ja täsmällisemmin millaisia hankkeita he haluavat tilata. Ympäristörakentamisen suunnittelijoiden tulisi kiinnittää suunnitelmissaan nykyistä enemmän huomiota toimivuuteen, esteettisyyteen sekä toteutuskelpoisuuteen. Suunnittelijoille tulisi taata osallistumismahdollisuus myös siinä vaiheessa, kun suunnitelmaa aletaan käytännössä toteuttaa. Ympäristörakentamisen valvojilla tulee olla riittävästi tietoa viherasioista sekä taitoa puuttua havaitsemiinsa hankkeeseen oleellisella tavalla vaikuttaviin virheisiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Rakentajien tulee kiinnittää erityishuomiota omaan ammattitaitoonsa sekä laadukkaaseen lopputulokseen, jonka rakentaminen on suoritettu mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Kohteiden mahdollisimman pitkään elinkaareen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Samalla tulee kiinnittää huomiota siihen, että projektin resurssit säilyvät mahdollisimman toimivina elinkaarensa loppuun asti. Kestävän kehityksen pilareiden noudattamisen tulee olla jokaisen ympäristörakentamisen prosessin itsestäänselvä ohjenuora. Nämä kestävän kehityksen periaatteet sisältävät sekä eettisen, sosiaalisen, taloudellisen että ekologisen aspektin.

Viherala sisältää paljon potentiaalia kestävän kehityksen saralla – There are a lots of potential of sustainable development in the gardening field
Viherala sisältää runsaasti potentiaalia kestävien toimintatapojen luomiseksi. Se on myös ala, jonka toiminnan kautta on mahdollista ennaltaehkäistä rakentamisesta ympäristölle aiheutuvia negatiivisia seurauksia. Pyrittäessä kestävän kehityksen periaatteet huomioonottavaan ympäristörakentamiseen tulee tavoitteet asettaa sekä olosuhteiden, maaperän, vesistöjen, kasvillisuuden, rakennusmateriaalien, terveellisyyden että turvallisuuden osalta ja nämä tavoitteet tulee huomioida prosessin kaikissa vaiheissa. On toisinaan aika haastavaa huomioida nämä kaikki näkökohdat jo suunnittelusta alkaen jatkuen rakentamisesta ylläpitoon sekä valmiin rakennusympäristön hoitoon, mutta tähän on pyrittävä, jotta kestävyyden periaate voidaan taata.

Ekologinen kestävyys on osa-alue, joka on erityisen korostunut ympäristörakentamiseen liittyvissä projekteissa. Tämä johtuu siitä, että ympäristörakentamisessa joudutaan puuttumaan luonnon omiin prosesseihin, kuten maaperään tai veden kiertoon. Onkin erittäin tärkeää, että rakentamisessa huomioidaan näiden luonnonprosessien mahdollisuus jatkua sekä pysyä elinvoimaisina. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää laatia selkeät ympäristörakentamista koskevat toimintatavat sekä ohjeet, joiden peruspilareina on kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. Visualisointi on eräs mielenkiintoinen keino tuoda esiin kestävän kehityksen periaatteita konkreettisella tasolla. Visualisoinnin apuna voidaan käyttää esimerkiksi karttaa tai muuta visuaalista tapaa.

Kurssisuunnitelmia

Koska kestävä kehitys on aihe, joka nousee esiin lähes jokaisessa ympäristörakentamiseen liittyvässä projektissa, suunnitteleekin yhdistyksemme aiheeseen liittyvää seminaaritapahtumaa, johon maamme alan asiantuntijat voisivat kokoontua vaihtamaan ajatuksiaan sekä uusinta tieteellistä tietoa tästä tärkeästä aiheesta. Suunnittelutyötä tehdään parhaillaan usean toimijan kanssa yhteistyössä, mutta seminaaritapahtuman ajankohta eikä sisältö eivät ole vielä täysin selvillä. Toivomme jäseniemme esittävän mielipiteitään sekä kehittämisehdotuksiaan kyseistä seminaaritapahtumaa silmällä pitäen. Toivomme myös näkevämme mahdollisimman paljon jäseniämme tulevissa tapahtumissamme. On tärkeää sekä avata keskusteluja että pitää niitä yllä käsitellessämme kestävään kehitykseen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä aihealueita.